Cookie-Einstellungen anpassen

Informatie over gegevensbescherming voor de website ECOCAMPS.de van ECOCAMPING Service GmbH

I. Generaal

1. Verantwoordelijke persoon

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen die daarmee gepaard gaan zeer serieus. De wettelijke vereisten vereisen uitgebreide transparantie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Alleen als u voldoende geïnformeerd bent over het doel, de aard en de omvang van de verwerking, is de verwerking begrijpelijk voor u als betrokkene.

In onze gegevensbeschermingsinformatie wordt daarom gedetailleerd uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer u onze website (physiofinder.info) gebruikt, alle andere websites die ernaar verwijzen en in de overige gevallen die hier eventueel worden toegelicht.

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is

ECOCAMPING Service GmbH

Turmstraße 7a

78467 Constance

Tel: 07531 282570

E-mail: info@ecocamping.de

Hierna te noemen “ verantwoordelijke partij ” of “ wij ”.

De functionaris voor gegevensbescherming is de heer Marco Knöpfle

Houd er rekening mee dat links op onze website u naar andere websites kunnen leiden die niet door ons maar door derden worden beheerd. Dergelijke links worden door ons duidelijk gemarkeerd of zijn te herkennen aan een wijziging in de adresbalk van uw browser. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming en de veilige omgang met uw persoonlijke gegevens op deze websites die door derden worden beheerd.

2. Definities

Uit de AVG

Deze gegevensbeschermingsverklaring maakt gebruik van de voorwaarden van de wettekst van de AVG. U kunt de definities (art. 4 AVG) bekijken op eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 .

Aanvullende definities:

Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn tekstbestanden die door een website worden opgeslagen of uitgelezen van uw apparaat. Ze bevatten letter- en cijfercombinaties, bijvoorbeeld om de gebruiker en zijn instellingen te herkennen wanneer hij opnieuw verbinding maakt met de website voor het instellen van cookies, om hem in staat te stellen ingelogd te blijven op een klantaccount of om bepaald gebruiksgedrag statistisch te analyseren.

WebStorage-technologie maakt het mogelijk om variabelen en waarden lokaal op te slaan in de browsercache van de gebruiker. De technologie omvat zowel de zogenaamde " sessionStorage ", die opgeslagen blijft totdat het browsertabblad wordt gesloten, als de " localStorage ", die in de cache van de browser wordt opgeslagen totdat de cache door de gebruiker wordt gewist. De localStorage-technologie maakt het onder meer mogelijk om de gebruiker en zijn instellingen te herkennen wanneer hij onze website bezoekt.

Gegevenscategorieën

Wanneer we de categorieën van verwerkte gegevens aangeven, omvat dit met name de volgende gegevens: stamgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummer, messengerdiensten), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's inhoud van documenten/bestanden), contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, voorwaarden, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijv. geschiedenis op onze website, gebruik van bepaalde inhoud, toegangstijden), verbindingsgegevens (bijv. apparaatinformatie, IP adressen, URL-verwijzers), locatiegegevens (bijv. GPS-gegevens, IP-geolocatie, toegangspunten); Diagnostische gegevens (bijv. crashlogs, prestatiegegevens van website/app, andere technische gegevens voor het analyseren van storingen en fouten).

3. Informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover toegestaan ​​door de wet. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven in de hieronder beschreven gevallen. De persoonsgegevens worden beschermd door passende technische en organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld pseudonimisering, encryptie).

Tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze op te slaan of door te geven aan derden (met name wetshandhavingsinstanties), hangt de beslissing over welke persoonlijke gegevens we verwerken, voor hoe lang en in welke mate we deze openbaar maken, indien van toepassing, af van welke functies van de website u in individuele gevallen gebruikt.

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking niet meer van toepassing is of een voorgeschreven bewaartermijn afloopt, tenzij er een noodzaak bestaat voor verdere opslag van de persoonsgegevens om een ​​contract te sluiten of uit te voeren. Als we informatie moeten verstrekken over de opslagperiode van cookies en soortgelijke technologieën, vindt u deze informatie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een sollicitatie (zie hieronder) worden bewaard gedurende een periode van zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

5. Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering, vinden niet plaats.

6. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG, het recht op correctie overeenkomstig artikel 16 AVG, het recht op verwijdering overeenkomstig artikel 17 AVG, het recht op beperking van verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG en het recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20 AVG. Op het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de beperkingen in de artikelen 34 en 35 BDSG van toepassing.

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG in combinatie met artikel 19 BDSG).

De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor ons/ons hoofdkantoor verantwoordelijk is, is:

Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Friedrichstraße 219

10969 Berlijn

Het staat u echter vrij om een ​​klacht in te dienen bij een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/ (onder Infothek/Adressen en Links)

7. Meldingsverplichtingen van de verantwoordelijke

Wij zullen alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte stellen van elke correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 16, artikel 17 lid 1 en artikel 18 AVG, tenzij kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. . Als u daarom vraagt, informeren wij u over de ontvangers.

8. Verstrekkingsplicht

Tenzij hieronder anders uitgelegd in de informatie over de wettelijke basis, bent u niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. In de gevallen van artikel 6 lid 1 letter b AVG zijn de persoonsgegevens echter noodzakelijk om een ​​contract uit te voeren of af te sluiten. Als u de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om het contract uit te voeren of af te sluiten. Als u de gegevens niet verstrekt in de gevallen bedoeld in artikel 6, lid 1, letters a en f van de AVG, is het niet mogelijk om de betreffende delen van onze website te gebruiken.

9. Recht van bezwaar

U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG. Als persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u met het oog op dergelijke reclame.

Uw bezwaar kunt u informeel kenbaar maken via bovengenoemde contactgegevens.

10. Intrekking van toestemming

In overeenstemming met artikel 7, lid 3, zin 1 AVG heeft u het recht om uw toestemming op elk moment met toekomstig effect informeel per post of e-mail in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming tot aan de intrekking ervan. Na uw intrekking zullen wij de op basis van uw toestemming verwerkte persoonsgegevens verwijderen, als er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking ervan.

Uw herroeping kunt u informeel doen via de hierboven genoemde contactgegevens.

U kunt bepaalde toestemming(en) ook intrekken door de betreffende gegevensverwerkingsdiensten rechtstreeks in onze toestemmingstool te deactiveren. Houd er rekening mee dat u dit moet doen op elk apparaat waarop u onze website heeft bezocht en toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking.

II Gegevensverwerking in verband met het gebruik van onze website

Voor het gebruik van de website en de functies ervan is regelmatig de verwerking van persoonsgegevens nodig.

Terbeschikkingstelling van de website

Doel van de verwerking: Functionaliteit en optimalisatie van de website, evenals het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen wanneer onze website puur voor informatieve doeleinden wordt gebruikt (zonder gebruik te maken van extra functies zoals contactformulieren of plug-ins voor sociale media).

Rechtsgrond: Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f AVG

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens

Ontvangers van de gegevens: Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de werking van onze website. Voor dit doel worden de persoonlijke gegevens doorgegeven aan de volgende ontvangers: In individuele gevallen IT-dienstverlener - Discoverize GmbH

Voorgenomen overdracht naar derde landen: Geen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

Nieuwsbrief

Doel van de verwerking: Abonnement op onze nieuwsbrief over ons nieuws en aanbiedingen; bewijs van uw toestemming; Het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen; Het meten van het klik- en openingsgedrag gerelateerd aan onze nieuwsbrief; persoonlijk ontwerp van onze nieuwsbrief.

Rechtsgrond : Artikel 6 Paragraaf 1 Letter a AVG

Gegevenscategorieën : eventueel stamgegevens, contactgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvanger van de gegevens: The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, VS

Beoogde overdracht naar derde landen: VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, Art. 46 Para. 2 Letter c AVG)

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

Sollicitatie (sollicitatie via e-mail)

Doel van de verwerking: Het in behandeling nemen van uw sollicitatie en het uitvoeren van de sollicitatieprocedure.

Rechtsgrondslag : artikel 88 lid 1 AVG in samenhang met artikel 26 lid 1 zin 1 BDSG

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, verbindingsgegevens indien van toepassing, gebruiksgegevens indien van toepassing en speciale categorieën van persoonsgegevens, indien van toepassing in de zin van artikel 9, lid 1 AVG (afhankelijk van de specifieke advertentie; alleen de gegevens met betrekking tot uw sollicitatie worden opgeslagen, die u aan ons verstrekt en die wij eventueel verwerken in het kader van sollicitaties)

Gegevensontvanger: Geen

Voorgenomen overdracht naar derde landen: Geen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

Inloggen gebied

Doel van de verwerking: Gebruik van een account (inloggedeelte) om een ​​(premium) vermelding in ons portaal aan te maken en te beheren; Zorgen voor gegevens- en informatiebeveiliging.

Rechtsgrondslag : artikel 6, lid 1, letters b, f AVG

Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, verbindingsgegevens, contractgegevens en inhoudsgegevens

Gegevensontvanger: Geen

Voorgenomen overdracht naar derde landen: Geen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

contact

Doel van de verwerking: Het verwerken van uw contactverzoek en terugbelverzoek.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f AVG; Artikel 6 lid 1 letter b AVG (afhankelijk van de feiten)

Gegevenscategorieën: contactgegevens, stamgegevens, inhoudsgegevens (afhankelijk van het type verzoek).

Gegevensontvanger: Geen

Voorgenomen overdracht naar derde landen: Geen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

Bugsnag (foutanalyse)

Doel van de verwerking: Foutanalyse om de toegankelijkheid, stabiliteit en veiligheid van onze website te verbeteren.

Rechtsgrond: Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f AVG

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, inhoudsgegevens, verbindingsgegevens

Ontvanger van de gegevens: Bugsnag Inc., 110 Sutter Street, San Francisco, CA 94104, VS

Voorgenomen overdracht naar derde landen: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, artikel 46, lid 2, letter c AVG en op basis van adequaatheidsbesluiten, artikel 45 AVG)

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Stackify (foutanalyse)

Doel van de verwerking: Foutanalyse om de toegankelijkheid, stabiliteit en veiligheid van onze website te verbeteren.

Rechtsgrond: Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f AVG

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, inhoudsgegevens, verbindingsgegevens

Ontvanger van de gegevens: Stackify Inc., 7171 Warner Ave, Suite B787, Huntington Beach, CA 92647, VS

Voorgenomen overdracht naar derde landen: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, artikel 46, lid 2, letter c AVG en op basis van adequaatheidsbesluiten, artikel 45 AVG)

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Cookie-toestemming

Doel van de verwerking: Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde gegevens op uw apparaat opgeslagen of uitgelezen als dit absoluut noodzakelijk is om onze website te kunnen laten functioneren. Dit omvat informatie die de dienst “Cookie Consent” verwerkt om ervoor te zorgen dat alleen cookies worden geplaatst of gelezen die technisch absoluut noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren of waarmee u toestemming hebt gegeven. We hebben de operator geselecteerd op basis van gegevensbeschermingsvriendelijke en technische criteria.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 Paragraaf 1 Letters c, f AVG

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvanger van de gegevens: IT-dienstverlener

Voorgenomen overdracht naar derde landen: Geen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

Facebook (sociale media-knop)

Doel van de verwerking: Het openen van de mogelijkheid om inhoud van onze website te delen via het sociale netwerk “Facebook” door middel van zogenaamde social media buttons; persoonlijk ontwerp van onze website.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 lid 1 letter a AVG

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens, gebruiksgegevens

Ontvanger van de gegevens: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (als medeverantwoordelijke, Art. 26 AVG - de essentie van de gesloten overeenkomst (inclusief informatie over de implementatie van uw rechten als betrokkene ) vindt u op www.facebook.com/legal/controller_addendum; verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook, de wettelijke basis waarop Facebook de verwerking baseert en de uitoefening van de rechten van de betrokkene jegens Facebook kunnen te vinden op www.facebook.com/about/privacy)

Voorgenomen overdracht naar derde landen: In individuele gevallen de VS en andere derde landen (op basis van de standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, artikel 46 lid 2 letter c) AVG of, indien van toepassing, op basis van adequaatheidsbesluiten (artikel 45 AVG ))

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Google Maps

Doel van de verwerking: Bepaling van geocoördinaten op basis van adressen

Rechtsgrond: Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f AVG

Gegevenscategorieën: Adresgegevens

Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland

Voorgenomen overdracht naar derde landen: Geen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

Google Analytics

Doel van de verwerking: Statistische evaluatie; Optimalisatie en behoeftegerichte vormgeving van onze website op basis van uw klik- en gebruiksgedrag.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 lid 1 letter a AVG

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland

Beoogde overdracht naar derde landen: In individuele gevallen de VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, Art. 46 Para. 2 Letter c AVG)

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Google-lettertypen

Doel van de verwerking: Om onze website persoonlijker te maken met behulp van lettertypen die worden geladen vanaf de servers van Google.

Wettelijke basis : artikel 6, lid 1, letter f AVG

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens

Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland

Voorgenomen overdracht naar derde landen: Geen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

Google Marketingplatform

Doel van de verwerking: Statistische evaluatie van het gebruik van onze website via Google Marketing Platform-diensten; Optimalisatie en op behoeften afgestemd ontwerp van de website; Advertentiedoeleinden.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 lid 1 letter a AVG

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens (actieve IP-anonimisering; alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden en daar ingekort)

Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland

Beoogde overdracht naar derde landen: In individuele gevallen de VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, Art. 46 Para. 2 Letter c AVG)

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Google reCAPTCHA

Doel van de verwerking: Het voorkomen van oneigenlijk gebruik van onze website door te controleren of toegang door mensen wordt gedaan en niet door bots of soortgelijke programma’s; Het waarborgen van de veiligheid van onze website en onze informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrond: Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f AVG

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens, gebruiksgegevens

Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland

Voorgenomen overdracht naar derde landen: VS in individuele gevallen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

wolkenvlam tourniquet

Doel van de verwerking: Het voorkomen van oneigenlijk gebruik van onze website door te controleren of toegang door mensen wordt gedaan en niet door bots of soortgelijke programma’s; Het waarborgen van de veiligheid van onze website en onze informatietechnologiesystemen.

Rechtsgrond: Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f AVG

Gegevenscategorieën: verbindingsgegevens, gebruiksgegevens

Ontvanger van de gegevens: Cloudflare, Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107 VS

Voorgenomen overdracht naar derde landen: geen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

Mailchimp (nieuwsbrief)

Doel van de verwerking: Abonnement op onze nieuwsbrief over ons nieuws en aanbiedingen; bewijs van uw toestemming; Het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen; Het meten van het klik- en openingsgedrag gerelateerd aan onze nieuwsbrief; persoonlijk ontwerp van onze nieuwsbrief.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 lid 1 letter a AVG

Gegevenscategorieën: indien van toepassing stamgegevens, contactgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens.

Ontvanger van de gegevens: The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, Georgië 30308, VS

Beoogde overdracht naar derde landen: VS (gebaseerd op de standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, Art. 46 Para. 2 Letter c AVG)

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

YouTube

Doel van de verwerking: Integratie van video's via de YouTube-videoplug-in om onze website te personaliseren.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 lid 1 letter a AVG

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland

Voorgenomen overdracht naar derde landen: VS in individuele gevallen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Ja (zie voor details het overzicht aan het einde van deze verklaring)

Vimeo

Doel van de verwerking: Integratie van video’s via de Vimeo video plugin om onze website te personaliseren.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 lid 1 letter a AVG

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvanger van de gegevens: Vimeo.com, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011

Voorgenomen overdracht naar derde landen: VS in individuele gevallen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee

GeluidCloud

Doel van de verwerking: Integratie van audio via de SoundCloud audio plugin om onze website te personaliseren.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 lid 1 letter a AVG

Gegevenscategorieën: gebruiksgegevens, verbindingsgegevens

Ontvanger van de gegevens: SoundCloud Global Limited & Co. KG, Rheinsberger Strasse 76/77, 10115 Berlijn

Voorgenomen overdracht naar derde landen: geen

Bewaren of lezen wij persoonlijke gegevens op uw apparaat op basis van uw toestemming? Nee